કોરોના ટેસ્ટ કરાવ્યા વિના એરપોર્ટથી ભાગી ગયા 300 મુસાફરો, જાણો ક્યાં બની આ ઘટના