રેલવેમાં બમ્પર ભરતી, ન પરીક્ષા, ન ઈન્ટરવ્યુ: અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર અને દાહોદ ડિવિઝનમાં મબલખ ભરતીઓ

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 6 ફેબ્રુઆરી 2020 છે. આ ભરતી માટે કોઈ પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોની પસંદગી ધોરણ-10 અને આઈટીઆઈ ગુણના આધારે કરવામાં આવશે. અહીં વાંચો ખાલી જગ્યા, લાયકાત અને એપ્લિકેશન સંબંધિત 10 વિશેષ બાબતો.

 • એપ્રેન્ટિસ, કુલ પોસ્ટ્સ: 3553 (સામાન્ય: 1431)
 • મુંબઈ વિભાગ-બીસીટીમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગતો યાંત્રિક વિભાગ-યૂનિટના આધારે

ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો

 • ફિટર-પોસ્ટ: 153 (અસુરક્ષિત: 63)
 • વેલ્ડર-(જી એન્ડ ઇ), પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 •  ટર્નર-પોસ્ટ: 01 (અનરક્ષિત)
 • સુથાર-(સામાન્ય), પોસ્ટ: 23 (અસુરક્ષિત: 10)
 • ડીએસએલ મિકેનિક-પોસ્ટ: 25 (અનરિક્ષિત: 09)
 • મિકેનિક મોટર વાહન- પોસ્ટ: 04 (અનરિક્ષિત: 02)
 • ઈલેક્ટ્રીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ (ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ફિટર, પોસ્ટ: 15 (અસુરક્ષિત: 06)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 08 (અસુરક્ષિત: 03)
 • ડીએસએલ મિકેનિક, પોસ્ટ: 32 (અનરિક્ષિત: 13)
 • મિકેનિક મોટર વાહન, પોસ્ટ: 07 (અનરિક્ષિત: 02)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 07 (અનાવશ્યક: 02)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 212 (અસુરક્ષિત: 86)
 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક્સ, પોસ્ટ્સ: 46 (અનરિક્ષિત: 19)
 • વાયરમેન, પોસ્ટ: 06 (અસુરક્ષિત: 02)
 • રેફ્રિજરેટર-એસી મિકેનિક, પોસ્ટ: 34 (અસુરક્ષિત: 14)
 • મિકેનિક એલટી અને કેબલ, પોસ્ટ: 07 (અનાવશ્યક: 02)
 • એન્જિનિયરિંગ વિભાગ-ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ફિટર, પોસ્ટ: 04 (અસુરક્ષિત: 02)
 • વેલ્ડર, પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 • સુથાર, પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • પાઇપ ફિટર, પોસ્ટ: 60 (અસુરક્ષિત: 24)
 • પ્લમ્બર, પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), પોસ્ટ: 17 (અસુરક્ષિત: 08)

વ઼ડોદરા ડિવિઝન-બીઆરસીમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગત…

 • એન્જિનિયરિંગ વિભાગ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ફિટર, પોસ્ટ: 04 (અસુરક્ષિત: 02)
 • વેલ્ડર, પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 • સુથાર, પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • પાઇપ ફિટર, પોસ્ટ: 60 (અસુરક્ષિત: 24)
 • પ્લમ્બર, પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), પોસ્ટ: 17 (અસુરક્ષિત: 08)

મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફીટર, પોસ્ટ: 60 (અસુરક્ષિત: 24)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 08 (અસુરક્ષિત: 03)
 • સુથાર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 02 (અસુરક્ષિત: 01)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 02 (અસુરક્ષિત: 01)
 • ડીએસએલ મિકેનિક, પોસ્ટ: 20 (અસુરક્ષિત: 08)

ઈલેક્ટ્રીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ

 • ફિટર, પોસ્ટ: 37 (અસુરક્ષિત: 14)
 • વેલ્ડર (ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિક), પોસ્ટ: 09 (અનાવશ્યક: 04)
 • મશિનિસ્ટ, પોસ્ટ: 04 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ડીએસએલ મિકેનિક, પોસ્ટ: 05 (અનરિક્ષિત: 02)
 • મિકેનિક મોટર વાહન, પોસ્ટ: 05 (અનરિક્ષિત: 02)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 08 (નિવાસી: 03)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 112 (અસુરક્ષિત: 46)
 • ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, પોસ્ટ: 23 (અનરિક્ષિત: 10)
 • વાયરમેન, પોસ્ટ: 08 (અસુરક્ષિત: 03)
 • રેફ્રિજરેશન અને એસી મિકેનિક, પોસ્ટ: 05 (અનાવશ્યક: 06)

એન્જિનિયરિંગ વિભાગ- (ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 • વેલ્ડર, પોસ્ટ: 02 (અનરક્ષિત)
 • સુથાર, પોસ્ટ: 35 (અસુરક્ષિત: 14)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 35 (અસુરક્ષિત: 14)
  પાઇપ ફિટર, પોસ્ટ: 50 (અસુરક્ષિત: 19)
 • પ્લમ્બર, પોસ્ટ: 35 (અસુરક્ષિત: 14)
 • ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), પોસ્ટ: 11 (અનાવશ્યક: 04)

અમદાવાદ ડિવિઝન એડીઆઈમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગત

મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ વિભાગ (ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 97 (અસુરક્ષિત: 39)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 14 (અસુરક્ષિત: 06)
 • ટર્નર, પોસ્ટ: 01 (અનરક્ષિત)
 • સુથાર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 06 (અનાવશ્યક: 02)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ડીએસએલ મિકેનિક, પોસ્ટ: 07 (અનાવશ્યક: 02)

ઈલેક્ટ્રીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 02 (અસુરક્ષિત: 01)
 • વેલ્ડર (ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિક), પોસ્ટ: 08 (અનાવશ્યક: 03)
 • ટર્નર, પોસ્ટ: 07 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ડીએસએલ મિકેનિક, પોસ્ટ: 86 (અનરિક્ષિત: 35)
 • મિકેનિક મોટર વાહન, પોસ્ટ: 01 (અનરિક્ષિત)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 18 (નિવાસી: 07)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 116 (અસુરક્ષિત: 47)
 • ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, પોસ્ટ: 24 (અનરિક્ષિત: 10)
 • રેફ્રિજરેશન અને એસી મિકેનિક, પોસ્ટ: 15 (અનાવશ્યક: 06)
 • મિકેનિક એલટી અને કેબલ, પોસ્ટ: 03 (અનરિક્ષિત: 02)

એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • મિકેનિકલ ફીટર, પોસ્ટ: 02 (અનરિક્ષિત)
 • વેલ્ડર, પોસ્ટ: 02 (અનરક્ષિત)
 • સુથાર, પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • પાઇપ ફિટર, પોસ્ટ: 55 (અસુરક્ષિત: 22)
 • પ્લમ્બર, પોસ્ટ: 40 (અસુરક્ષિત: 16)
 • ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), પોસ્ટ: 16 (અસુરક્ષિત: 07)

રતલામ ડિવિઝન-આરટીએમમાં ખાલી જગ્યાની વિગત

 • મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ફિટર, પોસ્ટ: 90 (અસુરક્ષિત: 36)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 28 (અસુરક્ષિત: 11)
 • મશિનિસ્ટ, પોસ્ટ: 04 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ઈલેક્ટ્રીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ફિટર, પોસ્ટ: 06 (અસુરક્ષિત: 02)
 • વેલ્ડર (ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિક), પોસ્ટ: 09 (અનાવશ્યક: 04)
 • ડીએસઆઇ મિકેનિક, પોસ્ટ: 52 (અસુરક્ષિત: 21)
 • મિકેનિક મોટર વાહન, પોસ્ટ: 05 (અનરિક્ષિત: 02)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 12 (નિવાસી: 05)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 87 (અસુરક્ષિત: 35)
 • ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, પોસ્ટ: 10 (અનરિક્ષિત: 03)
 • રેફ્રિજરેશન અને એસી મિકેનિક, પોસ્ટ: 07 (અનાવશ્યક: 02)

એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • સુથાર, પોસ્ટ: 30 (અસુરક્ષિત: 12)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 30 (અસુરક્ષિત: 12)
 • પાઇપ ફિટર, પોસ્ટ: 45 (અસુરક્ષિત: 18)
 • પ્લમ્બર, પોસ્ટ: 30 (અસુરક્ષિત: 12)
 • ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), પોસ્ટ: 10 (અસુરક્ષિત: 03)

રાજકોટ ડિવિઝન-આરજેટીમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગત

મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 37 (અસુરક્ષિત: 14)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 04 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ઈલેક્ટ્રીક ડિપાર્મેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 05 (નિવાસી: 02)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 19 (અનાવશ્યક: 08)
 • ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, પોસ્ટ: 09 (અનરિક્ષિત: 04)
 • રેફ્રિજરેશન અને એસી મિકેનિક, પોસ્ટ: 05 (અનાવશ્યક: 02)

એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • સુથાર, પોસ્ટ: 11 (અનાવશ્યક: 04)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 10 (અનરિક્ષિત: 03)
 • પાઇપ ફિટર, પોસ્ટ: 20 (અસુરક્ષિત: 08)
 • પ્લમ્બર, પોસ્ટ: 10 (અસુરક્ષિત: 03)
 • ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), પોસ્ટ: 10 (અસુરક્ષિત: 03)

ભાવનગર ડિવિઝન-બીવીપીમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગત

મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણેની પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 28 (અસુરક્ષિત: 11)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 • સુથાર, પોસ્ટ: 06 (અનાવશ્યક: 02)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ઈલેક્ટ્રીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 06 (નિવાસી: 02)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 25 (અસુરક્ષિત: 09)
 • ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, પોસ્ટ: 12 (અનરિક્ષિત: 05)
 • રેફ્રિજરેશન અને એસી મિકેનિક, પોસ્ટ: 07 (અનાવશ્યક: 02)

એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • સુથાર, પોસ્ટ: 12 (અસુરક્ષિત: 05)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય), પોસ્ટ: 12 (અનરિક્ષિત: 05)
 • પાઇપ ફિટર, પોસ્ટ: 23 (અસુરક્ષિત: 09)
 • પ્લમ્બર, પોસ્ટ: 12 (અસુરક્ષિત: 05)
 • ડ્રાફ્ટમેન (સિવિલ), પોસ્ટ: 06 (અસુરક્ષિત: 02)

પરેલ વર્કશોપ-પીએલ-ડબ્લ્યૂ શોપમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગત

 • મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ફિટર, પોસ્ટ: 181 (અસુરક્ષિત: 73)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 117 (અસલામત: 46)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 08 (અસલામત: 03)

ઈલેક્ટ્રીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 29 (અસુરક્ષિત: 12)
 • રેફ્રિજરેશન અને એસી મિકેનિક, પોસ્ટ: 61 (અનાવશ્યક: 25)

મહાલક્ષ્મી વર્કશોપ-એએક્સ ડબ્લ્યુ-શોપમાં ખાલી જગ્યાઓની વિગત

 • મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 01 (અનાવશ્યક)
 • ટર્નર, પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 60 (અસુરક્ષિત: 24)

દાહોદ વર્કશોપ

મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 114 (અસુરક્ષિત: 46)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 34 (અસુરક્ષિત: 14)
 • ટર્નર, પોસ્ટ: 01 (અનરક્ષિત)
 • મશિનિસ્ટ, પોસ્ટ: 11 (અનાવશ્યક: 04)
 • ડાઇસ, પોસ્ટ્સ: 10 (અનાવશ્યક: 03)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 17 (અસુરક્ષિત: 06)

પ્રતાપ નગર વર્કશોપ

 • મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)
 • ફિટર, પોસ્ટ: 33 (અસુરક્ષિત: 14)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 09 (અસુરક્ષિત: 04)
 • મશિનિસ્ટ, પોસ્ટ: 03 (અસુરક્ષિત: 02)

સાબરમતી વર્કશોપ

એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 30 (અસુરક્ષિત: 12)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 20 (અસુરક્ષિત: 08)
 • પેઇન્ટર (સામાન્ય): 05 (અનરિક્ષિત: 02)
 • ડીએસઆઇ મિકેનિક, પોસ્ટ: 10 (અનરિક્ષિત: 03)

એસ એન્ડ ટી ડિપાર્ટમેન્ટ-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 08 (અસુરક્ષિત: 03)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 07 (અસુરક્ષિત: 02)
 • ટર્નર, પોસ્ટ: 06 (અસુરક્ષિત: 02)

મુખ્ય કચેરી- ટીએમ (મુખ્ય મથક નિયંત્રિત)-(ટ્રેડ પ્રમાણે પોસ્ટ્સની વિગતો)

 • ફિટર, પોસ્ટ: 15 (અસુરક્ષિત: 06)
 • વેલ્ડર (જી અને ઇ), પોસ્ટ: 10 (અસુરક્ષિત: 03)
 • પેઇન્ટર, પોસ્ટ: 02 (અસુરક્ષિત: 01)
 • ડીએસઆઇ મિકેનિક, પોસ્ટ: 09 (અનાવશ્યક: 04)
 • ઇલેક્ટ્રિશિયન, પોસ્ટ: 15 (અસુરક્ષિત: 06)
 • ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક, પોસ્ટ: 15 (અસુરક્ષિત: 06)

લાયકાત (ઉપરની બધી પોસ્ટ્સ માટે)

 • માન્ય બોર્ડ અથવા સંસ્થામાંથી 10મું ધોરણ અથવા સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ હોવી આવશ્યક છે.
 • આ સાથે સંબંધિત ટ્રેડમાં ઓછામાં ઓછા 50 ટકા ગુણ સાથે આઇટીઆઈ પ્રમાણપત્ર મેળવેલું હોવું જોઈએ.
 • સ્ટાઇપેન્ડ: નિયમ મુજબ આપવામાં આવશે.

ઉંમર મર્યાદા

 • 6 ફેબ્રુઆરી 2020ના રોજ ઓછામાં ઓછી 15 અને વધુમાં વધુ 24 વર્ષથી ઓછી ઉંમર હોવી જોઈએ.  ઉમેદવારોનો જન્મ 7 ફેબ્રુઆરી 1996 પહેલાં અને 6 ફેબ્રુઆરી 2005 પછી થયો ન હોવો જોઈએ.
 • મહત્તમ વયમર્યાદામાં, ઓબીસી કેટેગરી માટે ત્રણ વર્ષ, એસસી-એસટી ઉમેદવારો માટે પાંચ વર્ષ અને જુદી જુદી રીતે સક્ષમ વ્યક્તિને દસ વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે.

અરજી ફી

 • 100 રૂપિયા. આ ફીની ચૂકવણી ક્રેડિટ કાર્ડ-ડેબિટ કાર્ડ, એસબીઆઇ યુપીઆઈ અથવા નેટ બેન્કિંગ દ્વારા ઓનલાઇન કરી શકાય છે.
 • એસસી-એસટી-દિવ્યાંગ અને મહિલા ઉમેદવારોએ કોઈ ફી ચૂકવવાની રહેશે નહીં.

પસંદગી પ્રક્રિયા

લાયક ઉમેદવારોની પસંદગી શૈક્ષણિક લાયકાતમાં મેળવેલા ગુણની સાથે મેરીટ લિસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે.

એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા

 • વેબસાઇટ પર લોગીન કરો (https://rrc-wr.com). હોમપેજ પર Apprentice Notification No. RRC/WR/04/2019… લિંક દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો.
 • તમે ક્લિક કરશો તો તે સ્લાઇડ થશે. તેની નીચે અપાયેલી ક્લિક હિયર ટૂ વ્યૂ-ડાઉનલોડ નોટીફિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો.
 • આમ કરવાથી જ-તે પોસ્ટ સંબંધિત જાહેરાત ખુલી જશે. તેને કાળજીપૂર્વક વાંચો અને તમારી યોગ્યતા તપાસો. હવે ઓનલાઇન અરજી માટે નોટીફિકેશનની નીચે અપાયેલી ક્લિક હિયર ટૂ વ્યૂ અપ્લાય લિંક પર ક્લિક કરો.
 • ખૂલનાર નવા વેબપેજ પર ક્લિક હિયર ટૂ રજિસ્ટર લિંક પર ક્લિક કરો. આવું કરવાથી રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ખૂલશે. સૂચના મુજબ તેને ભરો અને નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો. આ થયા બાદ પાસવર્ડ તમારા મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવશે.
 • હવે સંબંધિત વેબ પેજ પર પાછા આવો અને રજિસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડની મદદથી લોગીન કરો. તે પછી સૂચના મુજબ એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
 • ફોર્મમાં માંગેલી શૈક્ષણિક અને અન્ય માહિતી કાળજીપૂર્વક  લખો. આ પછી માંગેલા દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલ, પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો અને સહી અપલોડ કરો.
 • આ પછી  નિર્દેશ મુજબ એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો. છેલ્લે ‘સબમિટ’ બટન દબાવીને એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો. હવે એ જ વેબ પેજ પર પાછા આવો અને પ્રિંટ લિન્ક ઉપર ક્લિક કરો.
 • આમ કરીને  એપ્લિકેશનની ઓટો જનરેટેડ કોપી ડાઉનલોડ થઈ જશે, ત્યાર બાદ તેનું પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લો.

આ દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા પડશે

 • 10મા ધોરણનું પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખ તપાસવા માટે)
 • જાતિનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
 • અપંગતાનું પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 06 ફેબ્રુઆરી 2020 (સાંજે 5 વાગ્યા સુધી)
 • વેબસાઇટ: https://rrc-wr.com