નીતિન પટેલનું બજેટ: પ્રધાનમુંત્રી કિસાન સન્માન યોજના હેઠળ 28 લાખ ખેડુતોને 1131 કરોડ ચૂકવાયા

ગુજરાતના નાણા મંત્રી અને ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલે મોડીફાઈ કરેલા બજેટને રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટમાં ખેડુતો પર શ્રીકાર વર્ષા કરી હતી.

પ્રધાનમુંત્રી કિસાન સન્માન યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારે રાજયના 28 લાખ ખેડૂતોને સહાયના પ્રથમ બે હપ્તા પેટે 1131 કરોડ ચૂકવ્યા છે. જે બદલ નીતિન પટેલે વડાપ્રધાન મોદીનો આભાર માન્યો હતો. ભારત સરકારે બે હેકટરની મયાષદા દૂર કરી છે. જેથી રાજયના બધા ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.